Mám i něco jako skripta ale má to 75mb tak to tu nemůžu dát.

 

 

Zkušební otázky z předmětu "Základy hornictví"
 
1. Současný stav a výhled těžby nerostných surovin v ČR a ve světě 
2. Základní hornické pojmy a právní otázky
3. Rozdělení ložisek a charakteristika nerostných surovin
4. Tělesa sedimentárních hornin, nepravidelnosti v uložení a tektonické struktury 
5. Základní geomechanické vlastnosti hornin
6. Úkoly, které řeší mechanika horského masivu
7. Klasifikace zásob nerostných surovin a faktory kvalitativního hodnocení 
8. Úkoly měřické služby v oblasti hornictví
9. Způsoby ražení důlních děl, základní a pomocné operace
10. Způsoby otvírky ložiska pro hlubinné dobývání
11. Způsoby přípravy ložiska pro hlubinné dobývání
12. Technologické procesy při hlubinném dobývání ložisek
13. Základní prostředky důlní dopravy
14. Způsoby vyztužování porubů
15. Zakládání vyrubaných prostor
16. Větrání hlubinných dolů, složení důlního ovzduší
17. Vlivy hlubinného dobývání na povrch
18. Způsoby dobývání uhelných ložisek v plochém uložení
19. Přehled způsobů dobývání strmě uložených uhelných ložisek
20. Dobývání uhelných slojí ve složitých báňsko-geologických podmínkách 
21. Hlubinné dobývání rudných a nerudných ložisek
22. Problematika lomového dobývání uhelných, stavebních, silikátových aj. ložisek. 
23. Základní pojmy lomového dobývání.
24. Skrývkový součinitel a jeho význam pro projekci, zásoby.
25. Rozdělení výrobního procesu na odklizu, systémy lom. dobývání. 
26. Cyklicky pracující rýpadla a zařízení.
27. Kolesová rýpadla.
28. Korečková rýpadla.
29. Dálková pásová doprava.
30. Cyklická doprava.
31. Dobývání na kamenolomech.
32. Dobývání nesoudržných a sypkých hornin.
33. Mechanizace výsypkových prací.
34. Odvodňování lomů.
35. Otvírka lomů, hlavní zásady.
36. Zahlazení lomové činnosti a rekultivace.
37. Geotechnologické způsoby dobývání ložisek
38. Bezpečnost hornických provozů a ochrana zdraví při práci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.