Program 2

Přílohy k dalším programům

Tady poslal jeden borec (Ahoj, tady jsem vypracoval podrobný paleontologicky systém pro klasifikovaný započet v zimním semestru druhého ročníku, ať se to dobře používá. ahoj, Kuba)

Teorie (Vypracovaná ke zkoušce, no spíš je to mineralogie-petrografie)

Teorie, hlavně pro geology od Doc.Grygara. (14 okruhů mrkněte, poslal jeden borec)

   Tady jsou titulní stránky k terénnímu geologickému cvičení.

   A tu máte osnovu předmětu ke Grygarovi. Dává jen dvě otázky, naposled jsem dostal zlomy a základy hydrogeologie, no a na té druhé otázce jsme všichni vyletěli, patří do toho vysvětlit pojmy jako "Izolátor, kolektor, kaverna" atd. Turisti budou mít ot. asi jiné. Čili ot. jsou názvy větších kapitol ze skript od Kumpery Všeobecná geologie pro hornické obory, má to takové černé desky (aspoň to starší vydání), je to na učení mnohem lepší než ta tlustá kniha, jen kliváž je v té knize  lépe popsána.

   Moje další poznatky: Tak už jsem to udělal, na druhém termínu dal zase zlomy a zvětrávání. Vypadá to že zlomy dá vždy a chce tam klasifikaci geometrickou, kinematickou, podle velikosti a genetickou myslím že to je všechno, u chemického zvětrávání chtěl příklady vzniklých hornin, to jsem čuměl a u geologů i rovnice.

osnova předmětu       Geologie

1. Geologie, její disciplíny, pomocné vědy a pracovní metody. Cyklus 
geologických procesů. Vnitřní a vnější geologičtí činitelé, jejich význam pro vývoj zemského tělesa. Exogenní a endogenní dynamika.
 
2. Zemské těleso hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy. Geofyzikální důkazy o stavbě a složení zemského tělesa. Tvar a pohyby Země. Zemská kůra kontinentální a oceánská, její vznik a vývoj. Základy teorie izostáze. Tlak v zemském tělese. Přirozené napěťové pole, redistribuce napětí. Tepelné pole Země.
 
3. Teorie litosférických desek. 
 
4. Nauka o vrstvě a souvrství - Vrstva a její části, mocnost vrstev, plošná stálost hloubka uložení, mapové zobrazení. Vnitřní a vnější znaky sedimentů 
zvrstvení, jevy na vrstevních plochách. Význam znaků vrstev pro určení 
stratigrafického nadloží a podloží, pro určení typu sedimentace a sedim. 
prostředí. 
 
5. Soubory vrstev. Zákonitost ve vrstevním sledu, cykličnost, rytmičnost, 
význam pro stratigrafii a pro technickou praxi. Vzájemný poměr souborů vrstev - konkordance, diskordance a její druhy, projevy v mapě. Facie, faciální poměr souborů vrstev a druhy faciálních přechodů, litofaciální výzkum. 
 
6. Úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. 
Relativní a absolutní stratigrafie. Místní a chronostratigrafické jednotky a stupnice. Stratigrafická korelace.
 
7. Sekundární struktury. Spojité struktury - flexury, vrásy, jejich tvary,  
klasifikace vrás. 
 
8. Zlomy a jejich geometrická - kinematická klasifikace. Systémy zlomů. 
Příkrovová stavba. Tektonické pukliny spjaté s vrásami a zlomy. Kliváž. 
 
9. Magmatismus: magma a jeho vlastnosti. Typy intruzivních a hypoabysálních 
těles, jejich klasifikace. 
 
10. Vulkanismus, láva a její vlastnosti, tělesa vulkanitů, vulkanická pohoří. Typy sopek. Pyroklastika. Doprovodné sopečné jevy. 
 
11. Metamorfóza - druhy metamorfózy. Metamorfní facie. Struktury metamorfních hornin.
 
12. Zemětřesení - příčiny, geneze, klasifikace.
 
13. Exogenní dynamika. Zvětrávání mechanické a chemické. Zvětralinový plášť. Půda, složení, vlastnosti, typy. Působení tíže na povrchu země, svahové pohyby. 
 
14. Geologická činnost vody. Geologická činnost vodních toků a jezer. 
Geologická činnost moře. Podzemní voda. Krasové jevy. Geologická činnost 
ledovců. Geologické působení větru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.